ارتباط حسابداری و بودجه و پاسخگویی

ارتباط حسابداری و بودجه و پاسخگویی ، حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است.

حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده اند. در حال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلاعات سیستم حسابداری دولتی دارد، به گونه ای که می توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه ای نامید. استاندارد کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می کند سیستم اطلاعات مالی دولت را به گونه ای مستقر کند که اعمال نظارت بر درآمدها و هزینه های دولت ( بودجه ) شود. چارچوب نظری حسابداری را می توان بر اساس تصمیم گیری یا پاسخگویی تشریح کرد.

 

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی


در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به گونه ای ارائه شود که بتوان با مشاهده ان به عملکرد واقعی دولت پی برد و فعالیت های مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخ گویی از دیر باز تحت تاثیر فشار برای پاسخ خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه ای پاسخ دهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوب تر اطلاعات و در نتیجه شفاف سازی فعالیت هایش کوشا تر خواهد بود.

 

ارزیابی عملکردی سیستم امارهای ملی دولت


در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمار های ملی دولت، امارهایی ارائه می کند که سیاستگذاران و تحلیل گران را قارد می سازد تا پیشرفته های ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمار های مالی دولت، می تواند برای تجزیه و تحلیل فعالیت های سطح مشخصی از دولت و داد و ستد های بین سطوحدولتی و هم چنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

 

نتیجه گیری :


به طور کلی حلقه ارتباطی حسابدرای و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده اند.