گزارش عملکرد مالی

گزارش عملکرد مالی ، یکی از وظایف حسابداری ارائه گزارش عملکرد مالی به استفاده کنندکان از اطلاعات مالی می باشد. حسابداران شرکت حسابداری با ارائه صورت های مالی اطلاعات لازم را در رابطه با عملکرد واحد تجاری منتشر می کنند.

یکی از اهداف صورت های مالی ارائه اطلاعات درباره عملکرد مالی واحد تجاری می باشد که شرکت حسابداری می تواند در این زمینه خدمات لازم را ارائه نماید. با استفاده از گزارش عملکرد مالی استفاده کنندگان برون سازمانی می توانند در رابطه با واحد تجاری قضاوت آگاهانه کرده و نسبت به واحد تجاری تصمیم گیری نمایند.

صورت سود و زیان


با استفاده از صورت سود و زیان می توان اطلاعات مربوط به نتیجه عملکرد مالی واحد تجاری را طی یک دوره زمانی معین مشخص کرد، به عبارت دیگر صورت سود و زیان گزارشی است که اطلاعات مربوط به نتیجه عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد.
با بررسی سود و زیان می توان :
_ عملکرد گذشته واحد تجاری را ارزیابی کرد
_ عملکرد آتی واحد تجاری را پیش بینی کرد
_ میزان نقدینگی شرکت را پیش بینی کرد
_ وضعی کلی واحد تجاری را بررسی کرد
صورت سود و زیان دارای محدودیت هایی است که به تنهایی پاسخ گوی نیاز استفاده کنندگان نمی باشد.

درآمد و هزینه


درآمد به دو قسمت درآمد های عملیاتی و درآمد های غیر عملیاتی تقسیم می شود.
درآمد عملیاتی عبارت است از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری که ازآن ها کسب سود می شود، مؤسسه حسابداری لازم به ذکر می داند شناسایی صحیح حساب و رویداد های مالی کاری تخصصی است که باید به کارشناسان متخصص سپرده شود.هزینه عبارت است از بهای پرداختی بابت دریافت منفعت، که تاریخ منفعت آن برای گذشته بوده و هیچ گونه منفعتی در حال حاضر و یا آینده ندارد. به صورت ساده به مجموعه مخارج واحد تجاری برای درآمد و رسیدن به سود گفته می شود.

نتیجه گیری :


گزارش عملکرد مالی ، یکی از وظایف حسابداری ارائه گزارش عملکرد مالی به استفاده کنندکان از اطلاعات مالی می باشد. حسابداران شرکت حسابداری با ارائه صورت های مالی اطلاعات لازم را در رابطه با عملکرد واحد تجاری منتشر می کنند.