ارزیابی حسابداری صنعتی

ارزیابی حسابداری صنعتی ، یکی از اصلی ترین اهداف حسابداری صنعتی تفکیک درامد و هزینه و محاسبات سود و زیان ناشی از آن ها می باشد و حسابداری صنعتی در جهت کاهش هزینه ها به تحلیل عناصر تشکیل دهده یک محصول می پردازد و اطلاعات دقیقی از هزینه های هر مرحله از تولید یک محصول به طور مشخص تعیین می کند.

حسابداری صنعتی امکان گزارش گیری سود و زیان را به تفکیک هر محصول فراهم میسازد که بر استراتژی تولید، نحوه برنامه ریزی و سیاست گذاری سازمان تاثیر گذار است .

معیارهای حسابداری در ارزیابی عملکرد


در مدل حسابداری ارزش شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود. در ادامه، معیار های حسابداری مورد استفاده در این مقاله شامل نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده فروش با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد.
نرخ بازده دارای ها : نرخ بازده دارایی ها یکی از نسبت های مالی است که از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها به دست می آید. اغلب مدیران این نسبت را به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد می شناسند، اما این معیار برای نرخ بازده دارایی ها به تنهایی معیار کاملی برای تعیین عملکرد شرکت نمی باشد. نرخ بازده دارایی از تقسیم سود حسابداری بر دارایی ها به دست می اید، در نتیجه ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است بر این معیار نیز وارد است.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام : برای محاسبه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام سود خالص بر حقوق صاحبان سهام تقسیم می شود. نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از تقسیم سود بر مجموع حقوق صاحبان سهام به دست می اید، در نتیجه ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است، بر این معیار نیز وارد است.

 

مدل های اقتصادی در ارزیابی عملکرد


برای رفع ایرادهایی که به هریک از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد وارد است، پژوشگران تلاش کردند نقایص مدل های مبتنی بر اعداد حسابداری را برطرف کنند، این موضوع باعث معرفی معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شد.


نتیجه گیری :


نتایج به دست امده ازاین تحقیق نشان میدهد که چهار معیار نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده فروش و ارزش افزوده بازار دارای رابطه مثبت و معنی دار با نرخ بازیافت وجه نقد هستند و می توان از آن ها به عنوان یک معیار قابل اتکا در ارزیابی عملکرد استفاده نمود.