موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا ، موجودی مواد و کالا عبارت است از اقلامی از دارئی های مشهود متعلق به شرکت که برای فروش در جریان عادی فعالیت های شرکت نگهداری می شود یا در تولید کالا ها و خدماتی به همین منظور مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور دقیق تر موجودی مواد و کالا به دارایی های اطلاق می شود که


_ برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری می شود.
_ به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرآیند تولید قرار دارد.
_ به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات، خریداری شده و نگهداری می شود.
_ ماهیت مصرفی دارد و به طور غیر مستقیم در جهت فعالیت واحد تجاری مصرف می شود.
موجودی مواد و کالا یکی از اقلام دارائی جاری شرکت تلقی می شود؛زیرا انتظار می رود طی یک سال مالی یا یک چرخه عملیات، هر کدام طولانی تر باشد، به فروش رود یا مصرف شود.

انواع موجودی ها


با توجه به تعریفی که از موجودی ها ارائه گردید، موجودی ها شامل :
_ ملزومات مصرفی : منظور از ملزومات مصرفی اقلامی است که در جریان فعالیت شرکت و در قسمت های ادرای، فروش یا خدماتی مصرف گردد. ملزومات مصرفی غالبا در تولید محصولات مورد استفاده قرار نمی گیرد. کاهی اوقات به این ملزومات، ملزومات اداری نیز می گویند.
_ مواد خام :مواد خام شامل آن دسته از موجودی هایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تولید محصولات مورد استفاده قرار می گیرند.
_ کالای در جریان ساخت : کالا یا کار در جریان ساخت عبارت است از بهای تمام شده محصولاتی که در جریان تولید قرار دارند اما هنوزفرایند تولید آن ها به اتمام نرسیده است.
_ بهای تمام شده موجودی کالا
_ کالای آماده برای فروش یا کالای ساخته شده

در استانداردهای حسابداری ایران بهای تمام شده موجودی مواد کالا به صورت زیر بیان شده است


بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید در برگیرنده مخارج خرید، مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود، برای رساندن کالا و خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است.
مخارج خرید: شامل بهای خرید و هرگونه مخارج دیگری از قبیل حقوق و عوارض گمرکی و حمل است که مستقیما به خرید مربوط می گردد. تخفیفات تجاری از بهای خرید کسر می شود.
مخارج تبدیل: شامل مخارجی است که مستقیما به اقلام تولید شده مربوط می گردد.

نتیجه گیری :


موجودی مواد و کالا ، موجودی مواد و کالا عبارت است از اقلامی از دارئی های مشهود متعلق به شرکت که برای فروش در جریان عادی فعالیت های شرکت نگهداری می شود یا در تولید کالا ها و خدماتی به همین منظور مورد استفاده قرار می گیرد.