هدف صورت های مالی

هدف صورت های مالی ، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.

صورت های مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت با حساب دهی آن ها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است، نشان می دهد.به منظور دستیابی به این هدف، در صورت های مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود:


_ دارایی ها
_ بدهی ها
_ حقوق صاحبان سرمایه
_ هزینه ها
_ جریان های نقدی

ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری


صورت های مالی باید وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کنند. تقریبا در تمام شرایط، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم، منجر به ارائه صورت های مالی به نحو مطلوب می شود. هر واحد تجاری که صورت های مالی آن طبق استانداردهای حسابدرای تهیه و ارائه می شود باید این واقعیت را افشا کند.در صورت های مالی نباید ذکر کرد که این صورت ها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است، مگر اینکه در تهیه صورت های مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردهای مربوط رعایت شده باشد. به کار گیری نامناسب استانداردهای حسابداری، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی جبران نمی شود.

مبنای تعهدی


به استثنای اطلاعات مربوط به جریان های نقدی، واحد تجاری باید صورت های مالی خود را بر مبنای تعهدی تهیه کند. در مبنای تعهدی، معاملات و سایر رویداد ها در زمان وقوع ( و نه در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد ) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می شود و در صورت های مالی دوره های مربوط انعکاس می یابد. بسیاری از هزینه ها بر مبنای رابطه مستقیم مخارج تحمل شده با درآمدهای تحصیل شده در صورت سود و زیان شناسایی می شود ( تطابق هزینه و درآمد ). در هر صورت، کاربرد مفهوم تطابق، شناخت اقلامی را در ترازنامه که با تعریف دارایی ها یا بدهی ها انطباق ندار، مجاز نمی شمرد.

نتیجه گیری :


هدف صورت های مالی ، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. صورت های مالی باید وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کنند. تقریبا در تمام شرایط، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم، منجر به ارائه صورت های مالی به نحو مطلوب می شود.