چاپ
دسته: blog
بازدید: 156
ارتباط بودجه بامدیریت و حسابداری

ارتباط بودجه بامدیریت و حسابداری ، از دیدگاه مدیران دولتی بودجه ابزار اصلی توسعه طرحها و خط مشی های دولت است.

بودجه نشان می دهد کدام برنامه ها باید فعال باشد و ادامه پیدا کند و یا کدام برنامه ها به دلیل کمبود منابع باید نادیده گرفته شود. در بودجه ریزی اطلاعات مربوط به گذشته و اینده برای تصمیم گیرندگان بسیار مهم است. گذشته، این اگاهی را به آنان می دهد که چه چیزهایی می تواند در سال آتی به انجام برسد و اینده خطر کاربرد بلند مدت تصمیمات مربوط به بودجه سال جاری را گوشزد میکند.مدیریت استفاده مؤثر و کارامد از منابع مالی، مادی و انسانی است تا به اهداف از پیش تعیین شده دست یابند.

 

بودجه و برنامه ریزی اقتصادی


در برنامه ریزاقتصادی پس از تعیین اهداف ملی ، بخشهای مختلف در سرمایه کذاری مشخص می شوند. که شامل بخش عمومی (دولت) و بخش خصوصی است. از دیدگاه صاحب نظران بودجه، بودجه برنامه یکساله دولت است که در قالب برنامه های میان مدت پنج ساله ارائه می شود هماهنگی بین این دو از بدیهی ترین اصول اداره اقتصادی ملی است. بودجه به برنامه دولت انعطاف پذیری لازم را می دهد. بودجه عمده ترین ابزار توسعه برنامه ها و سیاستهای دولت است. در حقیقت بودجه در خواست منابع برای اداره امور دولت است. پس بودجه ریزی و تخصیص منابع و امکانات مالی مورد نیاز ، ضامن اجرای کلیه برنامه ریزی های اقتصادی است.

 

بودجه و حسابداری

بودجه و حسابداری ارتباط نزدیکی باهم دارند و بهم وابسته هستند بودجه هدف ها و برنامه اینده دستگاه را در نظر می گیرد و برای تحقق ان اعتبارات مورد نیاز را پیش بینی میکند. این پیش بینی در قالب برنامه، فصول هزینه و اجزای ان صورت می گیرد ولی در عمل باید به صورت ریز تجزیه شوند تا ادرات حسابداری بر هزینه ها کنترل دقیق تری داشته باشند.

 

نتیجه گیری :


به طور کلی بودجه ابزار اصلی توسعه طرح ها و خط مشی های دولت است .بودجه نشان می دهد کدام برنامه ها باید فعال باشد و ادامه پیدا کند. بودجه و حسابداری ارتباط نزدیکی باهم دارند و بهم وابسته هستند.