انواع مالیات برارزش افزوده

انواع مالیات برارزش افزوده ، نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می شود، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند.

انواع مالیات بر ارزش افزوده


قبل از توضیح انواع مالیات برارزش افزوده، لازم است که مفهوم تولید ناخالص داخلی یا GDP مطرح می شود. تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور، بدون توجه به ملیت صاحبان این عامل، در یک دوره معین ( دوره یکساله )، به قیمت جاری می باشد. در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، برای مشخص نمودن پایه مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به روش مخارج استفاده می شود. اکنون که پایه مالیاتی با توجه به تولید ناخالص داخلی مشخص گردید، به معرفی انواع مختلف مالیات بر ارزش افزوده پرداخته می شود :
-مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
-مالیات بر ارزش افزوده از نوع درامدی
-مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف

 

مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی و در امدی


مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی: در این روش مالیات کلی بر فروش اعمال می شود. این نوع مالیات هم بر کالاهای مصرفی و هم کالا های سرمایه ای اعمال می گردد. یعنی به خرید کالاهای سرمایه ای توسط بنگاه اقتصادی، اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. از انجایی که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، هزینه ی کالاهای سرمایه ای نیز مشمول مالیات می شود، ممکن است انگیزه ی سرمایه گذاری به دلیل بالا رفتن هزینه های سرمایه گذاری کاهش یابد. با وجود اینکه این روش دارای پایه ی مالیاتی گسترده ای است و باعث ایجاد در امد بیشتر برای دولت می شود، به دلیل برخی از اهداف مد نظر از جمله نقش نظام مالیاتی در تشویق به سرمایه گذاری، از این روش صرف نظر شده است .

 

نتیجه گیری:

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله است که در مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید اخذ می شود. مالیات بر ارزش افزوده انواع مختلفی دارد از قبیل : مالیات برارزش افزوده از نوع تولیدی ، درامدی ، مصرف و.... در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی مالیات کلی بر فروش اعمال می شود.